Community Pride | Harlem Children's Zone

Community Pride | Harlem Children's Zone

2037 ACP Jr. Blvd at 122nd Street

New York, NY 10027

P: (212) 932-1920

F: (212) 665-9651

https://hcz.org/our-programs/community-pride/